Możliwość zwrotu zaliczki na podatek dochodowy uiszczonej przez wspólników spółek przekształconych w S.K.A.

W dniu 8.08.2014 r. zapadł korzystny dla podatników wyrok NSA (sygn. II FSK 3890/13). Wyrok ten zainteresować może osoby, które były wspólnikami spółek osobowych przekształconych następnie w SKA.

Sąd stwierdził, że wspólnik spółki osobowej nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego za cały rok, w którym doszło do przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną - podatek dochodowy ustala się bowiem jednorazowo, na koniec roku podatkowego a o zasadach jego wymiaru decyduje status podatnika na ostatni dzień roku. W konsekwencji, wspólnicy spółek przekształconych w S.K.A. mogą wystąpić o zwrot zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku podatkowego. 

ZAUFALI NAM