Kontrolowane spółki zagraniczne (CFC) - zwalczanie transferu dochodów

Sejm uchwalił nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzające przepisy o opodatkowaniu kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled Foreign Corporation - CFC). Podstawowym celem wprowadzanych zmian ma być ograniczanie transferowania dochodów polskich podatników do krajów o preferencyjnych systemach podatkowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Konstrukcja opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych zakłada poddanie opodatkowaniu w Polsce, jako dochodu przypisywanego podmiotowi krajowemu, dochodu podmiotu który jest od niego zależny, w odniesieniu do zysku jaki ten podmiot zależny osiąga w państwie stosującym preferencyjną politykę podatkową. Klauzula CFC będzie miała zastosowanie w przypadku sprawowania kontroli przez polskiego podatnika nad spółką zagraniczną (wystarczające będzie już posiadanie np. 25 % udziału w kapitale spółki zależnej) zlokalizowaną w państwie, w którym stosuje się niższy niż krajowy poziom opodatkwoania dochodów (wystarczy stosowanie stawek minimalnie 25 % niższych niż te obowiązujące w Polsce). Klauzula dotyczyć będzie spółek kontrolowanych, w których przychody w co najmniej 50 % będą miały charakter finansowy, czyli pochodzić będą m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji).

Reguły CFC nie będą miały zastosowania do dochodów spółek, w stosunku do których podatnik wykaże, że wykonują one rzeczywistą działalność gospodarczą, a zatem nie są jedynie sztuczną strukturą, stworzoną dla osiągnięcia korzyści podatkowej. Nie będą one dotyczyły także spółek kontrolowanych, których przychody roczne nie przekroczą kwoty próg 250 tysięcy euro.

Wprowadzenie omawianych zmian w przepisach podatkowych wymagać będzie od polskich podatników przeanalizowania istniejących i planowanych zagranicznych powiązań kapitałowych, w celu uwzględnienia nowych rozwiązań prawnych. W szczególności istotna będzie kwestia takiego ukształtowania przedmiotu działalności spółek kontrolowanych, aby spełniały one kryterium rzeczywistej działalności gospodarczej.

ZAUFALI NAM