Wycieczka organizowana przez pracodawcę a składki ZUS

16 grudnia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie (dalej ZUS) zajął się kwestią wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przychodu, uzyskanego przez pracowników, będących uczestnikami zorganizowanej przez pracodawcę wycieczki. Stanowisko wnioskującego pracodawcy uznano za prawidłowe.

Wnioskodawca zaznaczył, że wycieczka pracownicza została w pełni sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według wnioskodawcy, co potwierdził ZUS w wydanej interpretacji, istotne aby w regulaminie funduszu pracodawca przewidział wydatkowanie środków z tego funduszu na cele związane z działalnością socjalną (np. na wycieczkę, piknik, spotkanie integracyjne). Po drugie, ważne aby mógł z nich skorzystać każdy pracownik i to bez względu na tzw. kryterium socjalne (określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), o czym rozstrzygnął już Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r. (sygn. II PK 74/08). Przy spełnieniu powyższych warunków przychód uzyskany ze świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach funduszu nie będzie podlegał składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podsumowując, kluczowym dla wyłączenia wskazanego przychodu pracowników z podstawy wymiaru składek, będzie odpowiednio napisany regulamin funduszu, który określać będzie dokładnie cele i zasady korzystania ze świadczeń, które są z niego finansowane. 

ZAUFALI NAM