VAT od świadczeń związanych z wcześniejszym zakończeniem najmu

Kwoty zapłacone wynajmującemu z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy najmu zawartej na czas określony nie stanowią odszkodowania – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2014 r. (sygn. III SA/Wa 1230/14).

Wyrok został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego. Spółka, jako wynajmujący, zawarła z najemcą porozumienie,  na mocy którego została rozwiązana umowa najmu lokalu. Z tytułu strat i utraconych korzyści z powodu rozwiązania umowy najmu najemca zobowiązał się do zapłaty odszkodowania w określonej kwocie, będącej jednak kwotą niższą niż suma opłat czynszowych, która była należna Spółce do końca okresu najmu. Spółka twierdziła, że otrzymana kwota nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ nie jest związana ze świadczeniem usług, a stanowi wyłącznie odszkodowanie, które nie podlega opodatkowaniu.

Sąd uznał takie podejście za nieprawidłowe i wskazał w uzasadnieniu, że kwota zapłacona spółce z tytułu rozwiązania umowy najmu wywodzi się z tego samego źródła, którym jest umowa najmu. Zdaniem sądu mamy w tym przypadku do czynienia z rodzajem wynagrodzenia za zgodę Spółki na wcześniejsze rozwiązanie umowy a nie odszkodowaniem, skoro ewentualne straty mają hipotetyczny charakter.

Wyrok ten słusznie zwraca uwagę na okoliczność, że w celu ustalenia, czy dana płatność dokonywana w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu podlega opodatkowaniu czy nie, konieczne jest zbadanie jej charakteru. Jeśli mamy do czynienia z opłatą sankcyjną czy stanowiącą rekompensatę za realne szkody czy koszty poniesione przez wynajmującego, opłata taka nie podlega VAT. Jeśli jednak opłata jest swoistym odstępnym – VAT należy naliczyć. Każdy przypadek wymaga zatem indywidualnej oceny.

ZAUFALI NAM