Uproszczona sprawozdawczość dla mikro przedsiębiorców

Dnia 5 wrześnie 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, któ®a stanowi implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (...).

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 

  1. umożliwienie sporządzania skróconego sprawozdania finansowego przez tzw. jednostki mikro, tj. uproszczonego bilansu (będzie się składał jedynie z trzech pozycji aktywów i trzech pozycji pasywów) oraz uproszczonego rachunku zysków i strat,
  2. możliwość zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej, jak również ze sporządzania sprawozdania z działalności (pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu).

Zgodnie z przepisami nowelizującymi, przedsiębiorcami mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów:

  •          1,5 mln zł - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;
  •          3 mln zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
  •          10 osób - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Dodatkowo, przepisy zmieniające ustawę o rachunkowości uznają za jednostki mikro m.in.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

ZAUFALI NAM