Termin na wydanie interpretacji - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 25 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, ostatecznie rozstrzygnął, że wynikający z przepisu art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji podatkowej jest terminem, w ciągu którego organ podatkowy powinien jedynie wydać (sporządzić) tę interpretację a nie ją doręczyć podatnikowi. Kwestia ta była przedmiotem rozbieżnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego a ma niezwykle istotne znaczenie w praktyce. Jeżeli bowiem organ podatkowy nie wyda interpretacji we wskazanym terminie przyjmuje się, że wydana została tzw. milcząca interpretacja, czyli interpretacja zgodna ze stanowiskiem podatnika przedstawionym we wniosku. Gdyby więc o dotrzymaniu tego terminu rozstrzygał moment doręczenia interpretacji podatnikowi, organ podatkowy musiałby wysłać ją odpowiednio wcześniej, aby zmieścić się w tym terminie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że obowiązują w tym zakresie takie same zasady jak przy wydawaniu decyzji – decyduje moment doręczenia interpretacji podatnikowi.

ZAUFALI NAM