Skorzystaj z nowej „abolicji podatkowej” dla zaległości podatkowych powstałych do końca 2015 r.

Od początku roku obowiązują nowe przepisy w zakresie odsetek za zwłokę w płatności zaległości podatkowych. Dotychczasowe regulacje przewidywały dwa rodzaje stawki odsetek za zwłokę: stawkę podstawową i stawkę obniżoną, w wysokości 75% stawki podstawowej.

Od nowego roku Ordynacja podatkowa określa trzy rodzaje stawek, które znajdą zastosowanie w przypadku powstania zaległości podatkowej w 2016 r. Są to: stawka podstawowa, której wysokość oblicza się na dotychczasowych zasadach, (nowa) stawka obniżona (50 % stawki podstawowej) oraz stawka podwyższona (150% stawki podstawowej). Stawka podwyższona znajdzie zastosowanie tylko do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym i to tylko w określonych przypadkach.

Z nowej formuły stawki obniżonej (50%) stawki obniżonej skorzystają podatnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki: (i) dobrowolnie złożą korektę deklaracji w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia (dla skorzystania ze starej stawki obniżonej było na to 5 lat) oraz (ii) uiszczą zaległość w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Brak spełnienia któregokolwiek warunku spowoduje, że podatnik wejdzie w podstawową stawką odsetek za zwłokę.

Warto zaznaczyć, że szansę na skorzystanie z 50% odsetek mają także podatnicy, u których występują zaległości podatkowe z lat ubiegłych. Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji, podatnik może zastosować 50% odsetki do zaległości powstałych przed 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w terminie do 1 lipca 2016 roku i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. W przypadku podatników, którzy mają świadomość istnienia zaległości z lat ubiegłych, być może warto byłoby ją ujawnić do końca czerwca 2016 r. tak aby skorzystać z szansy na zapłatę odsetek w wysokości 50%. 

ZAUFALI NAM