Oskładkowanie umów zleceń od 2016 r.

Parlament uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń spoełcznych, które istotnie modyfikują zasady opłacania składek od umów zleceń zawartych z wieloma podmiotami. Zmiany, poza oczywistym podwyższeniem kosztów pracy, zwiększą także ryzyko prowadzenia działalności, w której zatrudniani są zleceniobiorcy. Otóż nowe przepisy obciążają przedsiębiorców odpowiedzialnością za ewentualne zaległości w składkach, wynikające z udzielenia im przez zleceniobiorcę błędnych informacji na temat składek pobranych od tego zleceniobiorcy przez inne zatrudniające go firmy. Infromacji tych przedsiębiorca nie będzie w stanie zweryfikować inaczej niż poprzez comiesięczne składanie do ZUS wniosku o weryfikację poprawności rozliczania składek ...  

ZAUFALI NAM