Opcje walutowe a VAT

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wydany niedawno wyrok NSA (I FSK 1217/14) w sprawie opodatkowania VAT transakcji dotyczących opcji walutowych. NSA uznał w nim, wbrew jednemu z wcześniej wydanych orzeczeń, że podmiot, który zawiera z bankiem transakcje dotyczące opcji walutowych, powinien być w związku z tymi transakcjami traktowany jak podatnik VAT. Sąd uznał, że w przypadku takiej transakcji, która ma charakter wzajemny, beneficjentem usług jest zarówno ten podmiot jak i bank, z którym zawiera transakcję opcyjną.

W konsekwencji, zdaniem sądu, klient banku powinien wykazywać obrót z tego tytułu dla celów VAT (usługi zwolnione). Co więcej czynności takie, w okolicznościach sprawy rozpatrywanej przez NSA, nie mogą zostać uznane za sporadyczne, gdyż służą zabezpieczeniu ryzyka walutowego podatnika, które to ryzyko wynika z jego działalności podstawowej (w tym przypadku chodziło o zakup surowców i kredyty bankowe nominowane w walucie obcej). W konsekwencji, zdaniem NSA, zwolniony obrót z tego tytułu ma wpływ na proporcjonalne rozliczanie podatku naliczonego.

Jeśli sposób rozumowania przyjęty w tym orzeczeniu zostanie zaakceptowany w praktyce organów podatkowych, może to dla wielu podatników oznaczać konieczność stosowania proporcji w VAT, tym bardziej, że istnieje ryzyko, iż taka sama zasada przyjęta zostanie także dla innych transakcji walutowych.

 

ZAUFALI NAM