Odsetki od nadpłaty

16 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał ważny wyrok w kwestii odsetek (oprocentowania), jakich podatnik może żądać od organu podatkowego w przypadku, gdy zapłacił podatek wynikający z decyzji, która została następnie uchylona.

Otóż z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że odsetki takie należą się, o ile organ podatkowy przyczynił się do uchylenia decyzji podatkowej przez organ wyższego stopnia lub sąd administracyjny. Praktyka organów podatkowych, polegająca na wydawaniu decyzji podatkowych tuż przed upływem terminu przedawnienia prowadzi często do sytuacji, że decyzje takie są uchylane a postępowania umarzane z powodu upływu terminu przedawnienia (bez badania merytorycznego sprawy). Organy podatkowe zwracają wówczas zapłacony podatek, lecz bez odsetek, twierdząc, że nie przyczyniły się w takiej sytuacji do uchylenia decyzji – twierdzą, że uchylenie jest wynikiem okoliczności obiektywnej, jaką jest przedawnienie.

WSA w Gdańsku zasadnie zakwestionował takie podejście. Uznał, że nie ulega wątpliwości, iż organ podatkowy wydając decyzję tuż przed upływem terminu przedawnienia, ponosi odpowiedzialność za jej uchylenie z powodu tego przedawnienia. A zatem musi też zapłacić odsetki.

ZAUFALI NAM