Nie można wymagać wstecznej korekty kosztów - orzekł NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku (sygn. II FSK 221/13) orzekł, że sprzeczne z prawem i zasadą praworządności jest domaganie się od podatnika przeprowadzenia wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów, gdy zdarzenie, które wymusza taką korektę, nastąpiło po prawidłowym rozliczeniu kosztów i nie zostało spowodowane działaniem podatnika, któremu możnaby zarzucić naruszenie prawa.

Sprawa dotyczyła korekty odpisów amortyzacyjnych od urządzenia, którego zakup został zrefinansowany podatnikowi w formie dotacji otrzymanej po zakupie i rozpoczęciu amortyzacji tego urządzenia. Fiskus twierdził, że po otrzymaniu dotacji podatnik powinien skorygować dokonane już odpisy amortyzacyjne poprzez korektę zeznań podatkowych za lata, w których odpisy te uznano za koszty podatkowe. Sądy administracyjne obu instancji uznały, że podatnik nie ma takiego obowiązku a zmniejszenie kosztów z tytułu amortyzacji powinno przybrać formę pomniejszenia kosztów podatkowych w miesiącu otrzymania dotacji.

Wyrok ten może mieć wpływ także na inne przypadki, gdy na skutek zdarzeń, których podatnik nie przewidywał, prawidłowo rozliczone koszty podatkowe trzeba następnie skorygować. Fiskus (a także część składów orzekających NSA) przyjmuje konsekwentnie, że korekta taka musi być dokonywana wstecznie, niezależnie od jej przyczyny. Być może ten wyrok wpłynie na zmianę i linii orzeczniczej NSA i stanowiska organów podatkowych.

ZAUFALI NAM