Korekta kosztów - kolejny korzystny wyrok NSA

Pisaliśmy niedawno o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 221/13) w którym sąd ten orzekł, że sprzeczne z prawem i zasadą praworządności jest domaganie się od podatnika przeprowadzenia wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów, gdy zdarzenie, które wymusza taką korektę, nastąpiło po prawidłowym rozliczeniu kosztów i nie zostało spowodowane działaniem podatnika, któremu możnaby zarzucić naruszenie prawa. Opisywana wówczas sprawa dotyczyła dopłat otrzymanych przez podatnika do zakupionych środków trwałych.

Pod koniec marca Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny wyrok (sygn. II FSK 955/14), w którym potwierdził powyższy sposób rozumowania. Orzeczenie odnosi się tym razem do bardzo częstej w praktyce sytuacji otrzymania przez podatnika rabatu potransakcyjnego (z tytułu zakupu towarów w ilości lub o wartości przekraczającej określony próg). Sąd uznał, wbrew stanowisku fiskusa, że w takiej sytuacji rabat, jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu, powinien zostać rozpoznany i zaewidencjonowany w tym okresie rozliczeniowym, w którym został przyznany (a nie wstecznie - w dacie dokonania pierwotnego zakupu).

ZAUFALI NAM