Członek zarządu bez wynagrodzenia - zmiana podejścia organów podatkowych

Organy podatkowe, badając rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zwracają często uwagę na kwestię wynagradzania członków zarządów polskich spółek kapitałowych. W przypadku, gdy członkowie zarządu nie są wynagradzani przez spółkę (ani bezpośrednio ani pośrednio), organy podatkowe zwykle uznają, że wartość pracy takich sposób stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. Wyjątek czyniony był dla członków zarządu, którzy są jednocześnie wspólnikami spółki, gdyż w ich przypadku fiskus uznawał, że ich starania w zarządzaniu spółką wynagradzane są w postaci prawa do udziału w jej zysku.

W wydawanych ostatnio interpretacjach podatkowych ta restrykcyjna linia zaczyna łagodnieć, co ma szczególne znaczenie dla spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych, w których do zarządów delegowane są często osoby zatrudnione w podmiotach posiadających wobec nich pozycję dominującą. Fiskus uznaje w nowych interpretacjach, że jeśli członek zarządu zatrudniony jest przez spółkę-matkę, polska spółka nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia, nawet jeśli nie ponosi kosztu zatrudnienia takiej osoby. Organy podatkowe przyjmują, że wynika to z faktu uzyskiwania przez podmiot dominujący dochodów z udziału w zyskach polskiej spółki.

ZAUFALI NAM